دیوار ترکیه | تبلیغات | تبلیغات رایگان | تبلیغات آنلاین

قیمت و بسته های ما

رایگان

0 تومان / هر ماه
 • 3 تبلیغات منظم
 • بدون تبلیغات برجسته
 • بدون آگهی برتر
 • بدون آگهی تبلیغاتی
 • پشتیبانی محدود

اصلی

19 تومان / هر ماه
 • 3 تبلیغات منظم
 • 1 تبلیغات برجسته
 • 1 تبلیغات برتر
 • 1 تبلیغات بهمراه
 • پشتیبانی اساسی

طلایی

39 تومان / هر ماه
 • 5 تبلیغات منظم
 • 2 تبلیغات برجسته
 • 3 تبلیغات برتر
 • 3 تبلیغات بهمراه
 • پشتیبانی اساسی

شرکتی

69 تومان / هر ماه
 • تبلیغات منظم نامحدود
 • 5 تبلیغات برجسته
 • 10 تبلیغات برتر
 • 15 تبلیغات بهمراه
 • پشتیبانی برتر